SK EN DE

 

    

 

Operačný program

Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os

4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

 

Príjmateľ

REMOZA s.r.o.

Kód ITMS 2014+

NFP310040N597

Názov projektu

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy – REMOZA s.r.o.

Cieľ projektu

Zníženie spotreby energie pri prevádzke priemyselnej budovy firmy REMOZA s.r.o. prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie opatrení na úsporu energie vyplývajúcich z energetického auditu a to najmä komplexná obnova vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní a zateplením strechy, inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích telies v budove a modernizácia systému vykurovania, prípravy teplej vody a rekuperácia tepla. Vďaka uvedeným opatrenia bude možné znížiť spotrebu primárnej energie v podobe zemného plynu na vykurovanie a prípravu teplej vody až o 74,4%, spotreba elektrickej energie sa zníži o 57,2% a celková spotreba primárnej energie sa zníži o 67,7%.

Celkové oprávnené výdavky projektu

EUR 221 636,26

Zazmluvnená výška NFP

EUR 188 390,82